പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക
ബെത്‌ലെഹമിന് ഏജന്‍റുമാരില്ല. ബെത്‌ലെഹമിന്റെ പേരില്‍ വീടുകളില്‍ വന്ന് പണം പിരിക്കാന്‍ ആരേയും നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല. VPP അയച്ച് പണം ആവശ്യപ്പെടുകയുമില്ല. ഇപ്രകാരം ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തില്‍ വന്ന് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് അറിയിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സ്നേഹപൂര്‍വ്വം ജോര്‍ജ്ജ് കാടന്‍കാവില്‍, ഡയറക്ടര്‍, ബെത്‌ലെഹം PH: 92493 92518
Welcome to
Bethlehem Matrimonial.com
Register FREE...!
FREE to join,
Free to search
»
Register PREMIUM...!
»

Educating and Uniting the Right Man with the Right Woman Since 1996

It Is Not The Atheist Who Blundered In To A Conviction That The Life On Earth Is A Miserable Necessity To Be Endured. The Right Man With The Wrong Woman And The Wrong Man With The Right Woman. Let Us Make An Earnest Effort In Educating And Uniting The Right Man With The Right Woman.

Upload Your Wedding Photo

  • Abraham, Binny, Aju, Meera, Antonia, Judita & Patria

  • Jackson, Jinu, Edward Isak & Ezek Johan

  • Jovin, Mithra & Ayden

  • Jerry Sojan, Nimmu & Emma

  • Veneeth Francis, Saumya & Rahel
Upload Your Family Photo
Read Premarriage Counseling Stories »
CHAT WITH US !
+91 9747493248